Zadośćuczynienia

postaw ultimatum

W przypadku szkody niemajątkowejkrzywdy - można dochodzić zapłaty określonej sumy pieniężnej, czyli tak zwanego zadośćuczynienia na rzecz poszkodowanego.

Zadośćuczynienie jest świadczeniem pieniężnym i co do zasady jednorazowym, mającym złagodzić cierpienia fizyczne i psychiczne poszkodowanego. Zadośćuczynienie pieniężne jest jednym z dwóch sposobów wyrównywania szkody niemajątkowej. Zadośćuczynienie może przybrać formę renty dla poszkodowanego.

Zadośćuczynienia można domagać się w razie uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia, pozbawienia wolności oraz w wypadku skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależności do poddania się czynowi nierządnemu. Roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy zostało uznane na piśmie lub gdy powództwo zostało wytoczone jeszcze za życia poszkodowanego.

Jako kryteria oceny wysokości zadośćuczynienia Sądy powszechne najczęściej biorą pod uwagę:

 1. wiek poszkodowanego
 2. rodzaj i rozmiar doznanych obrażeń
 3. stopień i rodzaj cierpień fizycznych i psychicznych; intensywność i czas trwania cierpień
 4. ewentualnie stopień kalectwa; nieodwracalność następstw uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia
 5. skutki uszczerbku w zdrowiu na przyszłość
 6. rodzaj dotychczas wykonywanej pracy przez poszkodowanego, który powoduje niemożność dalszego jej kontynuowania
 7. szanse na przyszłość, związane np. z możliwością kontynuowania nauki, z wykonywaniem wyuczonego zawodu, życiem osobistym
 8. poczucie nieprzydatności społecznej i bezradność życiowa powstałe na skutek zdarzenia, wywołującego obrażenia ciała
 9. konieczność korzystania ze wsparcia innych, w tym najbliższych, przy prostych czynnościach życia codziennego – oraz szereg innych czynników podobnej natury do wyżej wskazanych
 10. rodzaj i stopień winy sprawcy, w szczególności szczególnie wysokie natężenie tej winy – a nawet jej odczucia przez poszkodowanego
 11. aktualne warunki oraz stopa życiowa społeczeństwa kraju, w którym mieszka poszkodowany - a najbliższym punktem odniesienia powinien być poziom życia osoby, której przysługuje zadośćuczynienie, gdyż jej stopa życiowa rzutować będzie na rodzaj wydatków konsumpcyjnych mogących zrównoważyć doznane cierpienie

W związku ze śmiercią osoby najbliższej również przysługuje odszkodowanie i zadośćuczynienie, które w tym przypadku będzie należne najbliższym zmarłego, czyli: dzieciom, małżonkom, wnukom, rodzeństwu oraz osobom, które znajdowały się w nieformalnych związkach ze zmarłym.

Nasi doradcy pomogą określić wysokość należnego odszkodowania oraz zadośćuczynienia i odpowiedzą na wszelkie pytania związane z Twoją sprawą. Doradzimy w jaki sposób najlepiej ubiegać się o zadośćuczynienie.

Jak rozpocząć sprawę

01 Kontakt
Zgłoś sprawę przez:
email, telefon lub chat.
02 Dokumentacja
Przyślij dokumentację do
bezpłatnej analizy wstępnej.
03 Obsługa sprawy
Przedstawimy możliwości
i nadamy bieg Twojej sprawie.
04 Wypłata środków
Po zakończeniu procesu
otrzymasz środki na rachunek.
Nie znalazłeś oferty związanej z Twoim problemem? Zadzwoń i zapytaj!

ULTIMATUM ODSZKODOWANIA I ROSZCZENIA