Szkody osobowe

postaw ultimatum

W związku z uszkodzeniem ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia np. na skutek wypadku komunikacyjnego przeważnie dochodzi do wyrządzenia szkody majątkowej lub szkody niemajątkowej określanej również mianem krzywdy. Uszkodzeniem ciała będzie każde naruszenie integralności fizycznej człowieka, które to naruszenie może dotyczyć nie tylko części zewnętrznych ciała, ale również tkanek oraz narządów wewnętrznych. Z kolei z rozstrojem zdrowia będziemy mieli do czynienia zawsze wtedy gdy zostanie zakłócone funkcjonowanie organizmu, bez widocznego uszkodzenia poszczególnych organów (np. nerwica, choroba psychiczna, obniżenie sprawności intelektualnej). Co istotne to, że to samo zdarzenie może wywołać zarówno uszkodzenie ciała, jak i rozstrój zdrowia i w rzeczywistości właśnie tak najczęściej bywa.

W przypadku zaistnienia szkody majątkowej np. w związku z wypadkiem komunikacyjnym, można domagać się od sprawcy, lub Zakładu Ubezpieczeń:

 1. zwrotu wszelkich kosztów leczenia (koszty zabiegów medycznych, leków, rehabilitacji)
 2. wyłożenia z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia
 3. jeżeli poszkodowany stał się inwalidą można żądać sumy potrzebnej do przygotowania do innego zawodu
 4. w przypadku całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo zwiększenia się potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość, można żądać od odpowiedniej renty

Jeżeli szkody nie da się dokładnie ustalić, poszkodowanemu może być przyznana renta tymczasowa. Z ważnych powodów na żądanie poszkodowanego można przyznać zamiast renty lub jej części odszkodowanie jednorazowe - w szczególności gdy poszkodowany stał się inwalidą, jednorazowe odszkodowanie ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu.

Z kolei w przypadku szkody niemajątkowej – krzywdy - można dochodzić zapłaty określonej sumy pieniężnej, czyli tak zwanego zadośćuczynienia na rzecz poszkodowanego. Zadośćuczynienie może być jedynie jednorazowe i nie może przybrać formy renty. Zadośćuczynienie jest ograniczone do przypadków wskazanych w treści ustawy, jego przyznanie jest możliwe tylko wyjątkowo. Ogólną bowiem zasadą jest, iż naprawieniu w drodze świadczenia pieniężnego podlegają jedynie szkody majątkowe.

Jako kryteria oceny wysokości zadośćuczynienia Sądy powszechne najczęściej biorą pod uwagę:

 1. wiek poszkodowanego
 2. rodzaj i rozmiar doznanych obrażeń
 3. stopień i rodzaj cierpień fizycznych i psychicznych; intensywność i czas trwania cierpień
 4. ewentualnie stopień kalectwa; nieodwracalność następstw uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia
 5. skutki uszczerbku w zdrowiu na przyszłość
 6. rodzaj dotychczas wykonywanej pracy przez poszkodowanego, który powoduje niemożność dalszego jej kontynuowania
 7. szanse na przyszłość, związane np. z możliwością kontynuowania nauki, z wykonywaniem wyuczonego zawodu, życiem osobistym
 8. poczucie nieprzydatności społecznej i bezradność życiowa powstałe na skutek zdarzenia, wywołującego obrażenia ciała
 9. konieczność korzystania ze wsparcia innych, w tym najbliższych, przy prostych czynnościach życia codziennego – oraz szereg innych czynników podobnej natury do wyżej wskazanych
 10. rodzaj i stopień winy sprawcy, w szczególności szczególnie wysokie natężenie tej winy – a nawet jej odczucia przez poszkodowanego
 11. aktualne warunki oraz stopa życiowa społeczeństwa kraju, w którym mieszka poszkodowany - a najbliższym punktem odniesienia powinien być poziom życia osoby, której przysługuje zadośćuczynienie, gdyż jej stopa życiowa rzutować będzie na rodzaj wydatków konsumpcyjnych mogących zrównoważyć doznane cierpienie

W związku ze śmiercią osoby najbliższej również przysługuje odszkodowanie i zadośćuczynienie, które w tym przypadku będzie należne najbliższym zmarłego, czyli: dzieciom, małżonkom, wnukom, rodzeństwu oraz osobom, które znajdowały się w nieformalnych związkach ze zmarłym.

Nasi doradcy pomogą określić wysokość należnego odszkodowania oraz zadośćuczynienia i odpowiedzą na wszelkie pytania związane z Twoją sprawą. Doradzimy w jaki sposób najlepiej ubiegać się o świadczenia. Dzięki nam otrzymasz sprawiedliwą kwotę, która naprawi szkodę, a jeśli będzie Ci przysługiwało to również otrzymasz zadośćuczynienie.

Jak rozpocząć sprawę

01 Kontakt
Zgłoś sprawę przez:
email, telefon lub chat.
02 Dokumentacja
Przyślij dokumentację do
bezpłatnej analizy wstępnej.
03 Obsługa sprawy
Przedstawimy możliwości
i nadamy bieg Twojej sprawie.
04 Wypłata środków
Po zakończeniu procesu
otrzymasz środki na rachunek.
Nie znalazłeś oferty związanej z Twoim problemem? Zadzwoń i zapytaj!

ULTIMATUM ODSZKODOWANIA I ROSZCZENIA