Polityka Prywatności

regulamin

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) – dalej RODO, informujemy, co następuje:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ultimatum sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-281, ul. Heweliusza 5b/22

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dbamy by korzystanie z naszych usług było bezpieczne, dlatego pobrane dane zachowujemy w ścisłej poufności i przetwarzamy zgodnie z celem w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie właściwych przepisów prawa. Czujemy się jednak w obowiązku wyjaśnić jakie dane i po co gromadzimy oraz w jaki sposób je przetwarzamy. Podstawą uprawniającą nas do przetwarzania danych osobowych, może być:

- zgoda

- zawarcie umowy między nami

- prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią

PODSTAWY PRAWNE

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 23 ust. 1 pkt 3 oraz art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, a od 25.05.2018 jest nią art. 6 ust. 1 b oraz art. 6 ust. 1 lit. F rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na e-mail oraz numer telefonu, to podstawa prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 Prawo telekomunikacyjne.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ultimatum sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-281, ul. Heweliusza 5b/22.

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

Chcąc korzystać z oferowanych przez nas usług, należy podpisać z nami umowę. Potrzebne do umowy dane osobowe to imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, PESEL, nazwę, numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest konieczne do nawiązania współpracy i skorzystania z usług. Bez podania danych osobowych świadczenie usługi nie będzie możliwe. W trakcie trwania umowy, wchodzimy w posiadanie również innych danych, na przykład takich jak:

- imiona rodziców

- stan cywilny

- dane o numerze rachunku bankowego

Niektóre dane również możemy pozyskać od osób trzecich lub z publicznie dostępnych źródeł, na przykład: dane adresowe i kontaktowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą pozyskane od dostawców informacji np. publicznie dostępne rejestry jak Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Dane przetwarzamy w celu:

- zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, tak by realizować prawa i obowiązki w niej wyrażone (art. 6 ust. 1 lit. b)

- wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności wystawiania faktur i dokumentów księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c)

- wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności: w celach marketingu bezpośredniego, dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f). Dane przetwarzane w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu informacji o ofertach, za pomocą wiadomości wysyłanych na adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych.

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE

W niektórych sytuacjach przekazujemy dane osobowe podmiotom trzecim, w takich sytuacjach Administrator wymaga zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych. Odbiorcami danych są lub mogą być:

- nasi upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz podwykonawcy, którym dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki

- nasi partnerzy (doradcy finansowi, kancelarie prawne, notariusze)

- podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne

- banki dla celów realizacji płatności, biura rachunkowe dla celów rozliczeń finansowych, firmy kurierskie i pocztowe

- organy publiczne w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami

PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE

Na naszej stronie używamy technologii takich jak pliki cookie i podobnych do zbierania i przetwarzania danych.

WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

Na naszych stronach są wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych za pomocą tych funkcji możesz podzielić się poszczególnymi treściami ze znajomymi. Przy korzystaniu z wtyczek np. Facebook „Lubię to” mogą zostać pobrane dane osobowe przez te portale społecznościowe. Prosimy pamiętać, że otwierając linki, które przenoszą na strony internetowe podmiotów trzecich, użytkownik podlega ich polityce prywatności.

CZAS PRZECHOWYWANIA

Okres przechowywania danych osobowych odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie usług marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania ich przed wycofaniem zgody. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

PRAWA USTAWOWE

Prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Od dnia 25.05.2018r prawo ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, a także wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. Przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Jak rozpocząć sprawę

01 Kontakt
Zgłoś sprawę przez:
email, telefon lub chat.
02 Dokumentacja
Przyślij dokumentację do
bezpłatnej analizy wstępnej.
03 Obsługa sprawy
Przedstawimy możliwości
i nadamy bieg Twojej sprawie.
04 Wypłata środków
Po zakończeniu procesu
otrzymasz środki na rachunek.
Nie znalazłeś oferty związanej z Twoim problemem? Zadzwoń i zapytaj!

ULTIMATUM ODSZKODOWANIA I ROSZCZENIA